Skip to main content

Table 4 Transliteration of the Tibetan terms mentioned in the article

From: Traditional knowledge of wild food plants in a few Tibetan communities

Phonetic transcription Transliteration [29]
aluk a lug
arak a rag
bam po ‘bam po
be khur be khur
bu ‘bu
cha ja
cha wa lca ba
cham pa lcam pa
che dpyad
chiu kanlag byi’u rkang lag
chölam spyod lam
chon shi cong zhi
chu lo chu lo
chum lo lcum lo
drebu ‘bras bu
drimo ‘bri mo
droma marku gro ma mar khu
drönme shing sgron me shing
duk dug
dzo mdzo
rgod
go na shamo sgo nga sha mo
go nyö go snyod
kha tshawa kha tsha ba
khawa kha ba
khenta khan da
khur mang khur mang
kyur skyur
laphuk la phug
lusundün lus zungs bdun
ma rikpa ma rig pa
men sman
mokmok mog mog
mon neu marpo mon sne’u dmar po
namshe rnam shes
no ga sngo sga
no ne sngo ngad
no tshel sngo tshal
nyalo snya lo
nyepa sum nyes pa gsum
pango spang sgo
phap phab
ramnye ra mnye
ri gok ri sgog
setshul zas tshul
shabal sha bal
shapakle sha bag leb
shukdrum shug ‘brum
solo sro lo
tsa rtswa
tsampa tsam pa
tsha pö tshwa spod
tsowase ‘tsho ba zas
ya g.ya’
yalishing g.ya’ li shing
yartsa gunbu dbyar rtswa dgun ‘bu
yer ma g.yer ma
yö char g.yos sbyar
yung g.yung
yung kar g.yungs dkar