Skip to main content

Table 2 Table 2

From: Locating farmer-based knowledge and vested interests in natural resource management: the interface of ethnopedology, land tenure and gender in soil erosion management in the Manupali watershed, Philippines

Fertility Color Texture Moisture Plant
Talaandig Soil Classification, Lantapan.
Informants: male 8, female 7. Age Range: 39–66 years old
Fertile
A A1 A2 A3 A4
Malambo Maitum (Black) Bagalon/Mabagal/ Agtibolon (Form into clod) Aragi/Maayad puno-an (Good stand)
Maayad   Sibolon (Coarse) Mahamos (Always wet) Malambo ha sagbot
Madagwag   Mahumol (Soft)   (Vigorous plants)
Lugay na   Makumo (Form into clod)   Aragiso kayo (Big trees)
agkogango   Malagkot (Sticky)   Malabo ha pa mola hon (Good crop)
Pualas   Maragway/Masabwag/Sawaga/Mabunghag   
   (Loose)   
Infertile
B B1 B2 B3 B4
Balising-on Amen maliga Alyabok (Dry/fine as dust) Kabungkad Atiu-ay ha pa mola hon
Magasa (Red) Bungkad/Masawod (Dry) (Stunted crop)
Kuminanggil Bulaw (Brown) (Loose) Mahamos-hamos Hari-on agkabaloy sa
Mamenos sa klase Madalag Madason sa dralom (Wet) pamulahon
Kamaniyan (Faded red (Bottom soil is hard) Mamara (Plant does not grow well)
Damilag color) Malagkot/Mapilit (Sticky) (Dry) Magasa ha pamulahon daw
Maraot Maliga-on (Red) Matibolon (Form into clod)   mga sagbot (Stunted plant growth and weeds)
Laos   Mayuntok/Nalupot/   Makalawag ha pamulahon
   Pino (Fine)   (Plant is yellow in color)
     Maraot sa pamulahon
     (Stunted growth)
     Tagkalawag ha pamulahon
     (Yellowish color of the plant)
     Magasa ha sagbot
     (Thin plants)
     Magasa ha kayo
     (Thin trees)
Boholano Soil Classification.
Informants: male 2, female 2. Age Range:52–68 years old
Fertile
A A1 A2 A3 A4
Tambok Itom (Black) Bukagay, pughay   Dagko ang puno-an (Thick/big base of plant)
Tabunok   (Loose)   Itom ang dahon (Dark green leaves)
   Dahol/Tibook   
   (Coarse)   
   Dali mabungcag   
   (Easily loose)   
   Humok   
   (Soft)   
Infertile
B B1 B2 B3 B4
Niwang Pula (Red) Dali ma-umol Mala Dalag ang tanom (Plant is yellow in color)
Omaw   (Easy to form into clod) (Dry) Gagmay/niwang ang puno-an (Thin/small plant base)
   Gahi   Luspad ang tanom (Plant is pale)
   (Hard)   Madalag ang dahon (Yellowish leaves)
   Pilit   
   (Sticky)   
   Pino ang grano   
   (Fine)   
Cebuano Soil Classification.
Informants: male 3, female 3. Age Range:39–66 years old
Fertile
A A1 A2 A3 A4
Tambok Itom (Black) Basa-on (Wet) Basa-on (Wet) Abo-abohan ang dahon (Dark green or ash gray leaves)
Alomhon Itom-itom (Blackish) Dahol (Coarse)   Dagko ang puno-an (Base of plant is big/robust)
Tabunok   Humok (Soft)   Green ang dahon (Green leaves)
   Pilit (Sticky)   Itom-itom ang tanom (Greenish plant)
   Pughay-bucagay (Loose)   Itomon ang dahon (Dark green leaves)
   Tibogol-tibugol (Cloddy)   Lunhaw ang tanom (Dark green/vigorous plant)
   Tibook (Whole/cloddy)   
Infertile
B B1 B2 B3 B4
Daot Pula Bantok ang ilalom Malahon Dalag ang tanom (Plant is yellowish)
Niwang (Red) (Bottom soil is hard) (Dry) Gagmay ang puno-an (Thin/small plant base)
Enas Pula-pula Bas-bason (Sandy) Ugahon Lalag ang tanom (Plant is yellowish)
Omal (Reddish) Bucagay (Loose) (Dry) Pula ang dahon (Reddish leaves)
Omaw   Gahi (Hard)   Pulahon ang dahon (Reddish leaves)
Opaw   Ma-umol (Can be formed into clod)   
   Malahon (Dry)   
   Pilit (Sticky)   
   Pino (Fine)