Skip to main content

Table 3 Genus and species number.

From: Edible Lepidoptera in Mexico: Geographic distribution, ethnicity, economic and nutritional importance for rural people

Genus Species Genus Species Genus Species. Genus Species
Phassus 3 Eucheira 2 Caio 2 Helicoverpa 1
Comadia 1 Pontia 1 Eacles 2 Latebraria 1
Laniifera 1 Leptophobia 1 Hemileuca 1 Spodoptera 3
Synantedon 1 Catasticta 3 Hylesia 3 Thysania 1
Castnia (Synpalamides) 1 Cynthia 2 Paradirphia 2 Pelochyta 1
Acronyctodes 1 Nymphalis 1 Pseudodirphia 1 Elisus 1
Phanteroides 1 Chlosyne 1 Antheraea 1 Amastus 1
Aegiale 1 Hamadryas 1 Actias 2 Estigmene 1
Achlyodes 1 Pareuptychia 1 Pachylia 1 Total of species 67
Protoghraphium 1 Danaus 2 Cocytius 1   
Pterourus 1 Bombyx 1 Manduca 2   
Phoebis 3 Eutachyptera 1 Ascalapha 2   
Eurema 1 Arsenura 2 Gerra 1