Skip to main content

Table 2 Rice landraces conservation status in ethnic villages of Guizhou, Yunnan and Guangxi provinces

From: Influence of ethnic traditional cultures on genetic diversity of rice landraces under on-farm conservation in southwest China

Village Ethnic group Altitude (m) County /Province Variety quantity Rice landraces conserved
Kengdong Dong 380 Liping /Guizhou 9 Wuminghe, Baixianghe, Heimanghe, Danuo, Niumaohe, Gonggenghe, Tonghe, Heinuo, Rongdonghe
Huanggang Dong, Miao 735 Liping /Guizhou 10 Liezhuhe, Honghe, Jindongnuo, Yangnong, Bianlongtunuo, 60 days, 70 days, Shashupinuo, Baimangwanshunuo, Heimangwanshunuo
Qingkou Hani 1600 Yuanyang /Yunnan 13 Yuelianggu, Huangnuogu, Hongnuogu, Wazhegu, Hangu, Chejie, Bozhugu, Yaduogu, Luxigu, Zigu, Chizugu, Baijiaolaogeng, Hongjiaolaogeng
Quanfuzhuang Hani 1811 Yuanyang /Yunnan 6 Dalaogeng, Lvyegu, Chizugu, Jingu, Zhulugu, Huagu
Adang zhai Hani 1730 Yuanyang /Yunnan 5 Lengshuigu, Mayigu,Honggu, Budaogu, Dalixiang
Huilaoxinzhai Hani, Bulang 1165 Menghai/Yunnan 3 Nuogu, Manjingu, Hongmi,
Danuoyou Dai, Lahu 817 Menghai/Yunnan 2 Xiaowuzui, Xiaomaogu
Nonglv Zhuang 420 Duan/Guangxi 2 Bendidanuo, Nuogu
Huaili Yao 583 Nandan/Guangxi 2 Zhainuo (Danuo), Danuo (Xiaonuo)
Chentang Zhuang 420 Heng/Guangxi 2 Honggu, Heigu
Sancha Zhuang 390 Heng/Guangxi 3 Xihongmi, Baikezi, Huangnuo
Xianan Maonan 410 Huanjiang/Guangxi 3 Danuo, Heinuo, Gaogandanuo