Skip to main content

Table 3 The average of Na, Ne, He and I comparisons of rice landraces between on-farm and ex-situ conservation

From: Influence of ethnic traditional cultures on genetic diversity of rice landraces under on-farm conservation in southwest China

Landrace Na Ne He I
2014 1980 2014 1980 2014 1980 2014 1980
Baixianghe 2.92 1.85 1.532 1.392 0.264 0.203 0.51 0.332
Ronghe 2.23 1.85 1.347* 1.167* 0.186** 0.118** 0.333* 0.211*
Danuo 2.15 1.92 1.327 1.363 0.178 0.183 0.313 0.305
Heinuo 1.85 2.00 1.387 1.420 0.195 0.220 0.323 0.358
Dalaogeng 2.23 2.38 1.341 1.431 0.174 0.251 0.326 0.434
Huangnuogu 2.15 1.77 1.291 1.199 0.187 0.099 0.333 0.186
Laogengbaijiao 3.15 2.85 1.503 1.505 0.292 0.250 0.529 0.455
Yaduogu 3.00 2.85 1.846 1.680 0.307 0.311 0.582 0.551
Laogenghongjiao 2.92* 2.31* 1.535* 1.202* 0.285** 0.152** 0.522* 0.290*
Huagu 3.54 2.85 1.342 1.528 0.207 0.244 0.445 0.471
Lengshuigu 3.15* 1.38* 1.392** 1.096** 0.249** 0.082** 0.474** 0.167**
Jiuyuenuo 2.46* 1.62* 1.187 1.171 0.144 0.104 0.281 0.181
Xiangnuogu 2.38 2.08 1.378 1.317 0.185 0.183 0.342 0.332
Nuogu1 2.77 3.08 1.131 1.183 0.106 0.150 0.234 0.327
Nuogu2 1.38 1.69 1.092 1.131 0.051 0.086 0.088 0.153
Xiaowuzui 3.00* 2.00* 1.78** 1.27** 0.351* 0.127* 0.614** 0.228**
Dibaigu 3.00* 2.23* 1.523 1.229 0.235** 0.127** 0.458* 0.240*
Paozhugu 6.46** 2.31** 3.499** 1.372** 0.636** 0.240** 1.349** 0.407**
Bendidanuo 3.08* 1.77* 1.336 1.094 0.182 0.070 0.358 0.145
Honggu 2.15 2.38 1.274 1.439 0.156 0.242 0.271 0.430
Heigu 2.23 3.08 1.141 1.466 0.103 0.287 0.206 0.542
Xihongmi 1.85 1.85 1.127 1.244 0.084 0.147 0.155 0.248
Danuo1 1.85 2.00 1.187 1.275 0.136 0.178 0.247 0.319
Danuo2 1.92 1.46 1.435* 1.106* 0.246** 0.061** 0.392* 0.115*
  1. *P < 0.01, significant difference **P < 0.05, obviously significant difference