Skip to main content

Table 1 IsiZulu names assigned to 58 Zululand amphibian species published in Phaka et al. [30]

From: Folk taxonomy and indigenous names for frogs in Zululand, South Africa

Isizulu name (scientific name)
 1. Umanswininiza onyawo zingamafosholo (Arthroleptis stenodactylus Pfeffer, 1893)
 2. Umanswininiza wasehlathinia (Arthroleptis wahlbergii Smith, 1849)
 3. Isele lasezihlahleni elinsundua (Leptopelis mossambicus Poynton, 1985)
 4. Isele lasezihlahleni laseNatali (Leptopelis natalensis (Smith, 1849))
 5. Isinana sasehlathinia (Breviceps adspersus Peters, 1882)
 6. Isinana sikaBilboa (Breviceps bagginsi Minter, 2003)
 7. Isinana sakwaPhinda (Breviceps carruthersi Du Preez, Netherlands, and Minter, 2017)
 8. Isinana saseMozambique (Breviceps mossambicus Peters, 1854)
 9. Isinana sakwaNdumo (Breviceps passmorei Minter, Netherlands, and Du Preez, 2017)
 10. Isinana sekhwela/somtshingo (Breviceps sopranus Minter, 2003)
 11. Ixoxo elifishane (Poyntonophrynus fenoulheti (Hewitt and Methuen, 1912))
 12. Ixoxo elibomvua (Schismaderma carens (Smith, 1848))
 13. Ixoxo eliklabalasayoa (Sclerophrys capensis Tschudi, 1838)
 14. Ixoxo eliluhlaza okotshani (Sclerophrys garmani (Meek, 1897))
 15. Ixoxo lembodlomanea (Sclerophrys gutturalis (Power, 1927))
 16. Ixoxo lomhlane oyisicaba (Sclerophrys pusilla (Mertens, 1937))
 17. Isele lasempophomeni (Hadromophryne natalensis (Hewitt, 1913))
 18. Isinana esimabhadubhadua (Hemisus guttatus (Rapp, 1842))
 19. Isinana esipendiwe (Hemisus marmoratus (Peters, 1854))
 20. Umgqagqa oyigolide (Afrixalus aureus Pickersgill, 1984)
 21. Umgqagqa othambile (Afrixalus delicatus Pickersgill, 1984)
 22. Umgqagqa omkhulua (Afrixalus fornasini (Bianconi, 1849))
 23. Umgqagqa i-Argusa (Hyperolius argus Peters, 1854)
 24. Umgqagqa opendiwea (Hyperolius marmoratus Rapp, 1842)
 25. Umgqagqa ka-Pickersgill (Hyperolius pickersgilli Raw, 1982)
 26. Umgqagqa omude (Hyperolius poweri Loveridge, 1938)
 27. Umgqagqa weminduzea (Hyperolius pusillus (Cope, 1862))
 28. Umgqagqa wemigqa ephuzi (Hyperolius semidiscus Hewitt, 1927)
 29. Umgqagqa oluhlaza okotshania (Hyperolius tuberilinguis Smith, 1849)
 30. Ukassina wemilenze ebomvu (Phlyctimantis maculatus (Duméril, 1853))
 31. Ukassina obhadlayoa (Kassina senegalensis (Duméril and Bibron, 1841))
 32. Isele elisanjoloba elinemigqaa (Phrynomantis bifasciatus (Smith, 1847))
 33. Isele lechibi lasempumalanga Afrika (Phrynobatrachus acridoides (Cope, 1867))
 34. Isele lechibi elifishanea (Phrynobatrachus mababiensis FitzSimons, 1932)
 35. Isele lechibi elihonayoa (Phrynobatrachus natalensis (Smith, 1849))
 36. Ixoxo elihlotshisiwea (Hildebrandtia ornata (Peters, 1878))
 37. Uvete olujwayelekile (Ptychadena anchietae (Bocage, 1868))
 38. Uvete olunomugqa obanzi (Ptychadena mossambica (Peters, 1854))
 39. Uvete lwaseNileb (Ptychadena nilotica (Seetzen, 1855))
 40. Uvete olunempumulo ecijilea (Ptychadena oxyrhynchus (Smith, 1849))
 41. Uvete olunemigqaa (Ptychadena porosissima (Steindachner, 1867))
 42. Uvete olufishane (Ptychadena taenioscelis Laurent, 1954)
 43. Idwi elijwayelekilea (Xenopus laevis (Daudin, 1802))
 44. Idwi lika-Müller (Xenopus muelleri (Peters, 1844))
 45. Isele elithambile elijwayelekile (Cacosternum boettgeri (Boulenger, 1882))
 46. Isele elithambile laKwaZulu (Cacosternum nanogularum Channing et al. 2013)
 47. Isele elithambile elisathusia (Cacosternum nanum Boulenger, 1887)
 48. Isele elithambile elinemigqa (Cacosternum striatum FitzSimons, 1947)
 49. Isele lase-Kloof (Natalobatrachus bonebergi Hewitt and Methuen, 1912)
 50. Isele lasemfuleni elijwayelekilea (Amietia delalandii (Duméril and Bibron, 1841))
 51. Inkunzi yexoxo (Pyxicephalus edulis Peters, 1854)
 52. Isele lasemfuleni elinemidwaa (Strongylopus fasciatus (Smith, 1849))
 53. Isele lasemfuleni eligqafazayoa (Strongylopus grayii (Smith, 1849))
 54. Isele lasesihlabathini elinemigqa (Tomopterna cryptotis (Boulenger, 1907))
 55. Isele lasesihlabathini elingqongqozayoa (Tomopterna krugerensis Passmore and Carruthers, 1975)
 56. Isele lasesihlabathini laseNatalia (Tomopterna natalensis (Smith, 1849))
 57. Isele lasesihlabathini likaTandy (Tomopterna tandyi Channing and Bogart, 1996)
 58. Usomagwebu waseningizimua (Chiromantis xerampelina Peters, 1854)
  1. A total of 30 new isiZulu species names were newly formulated, 28 were modified from published names, and 6 folk generic names were obtained through interviewing 13 Zululand community members
  2. aName modified from Tarrant [36] with the assistance of Mr. Bongani Mkhize
  3. bThis species appears as uvete lwaseMaskarina in Phaka et al. [30]. In this study, it was changed to uvete lwaseNile to correspond with the scientific name change of this species in South Africa [44]