Skip to main content

Table 5 Wetland habitats and their meaning and literal translations

From: “A herder’s duty is to think”: landscape partitioning and folk habitats of Mongolian herders in a mountain forest steppe (Khuvsugul-Murun region)

Wetlands

Literal translations

Meaning of the habitat type

чийглэг газар, чийгэрхэг хөндий (тал), ус шандтай чийглэг газар, ширэгтэй чийглэг газар, хад асгатай чийглэг газар

Dampy place, dampy valley (plain), dampy place with natural spring, dampy place with shireg, dampy place with rocks

Dampy place in general, with high groundwater

ширэг газар, голын захын ширэг

Green grass (shireg), green grass near riverside

Green grass (shireg), closed sward along stream or river

довтой газар, гол дагуух дов тонтуултай газар, чийг эхтэй тонтуултай газар

Tussocky place, tussocky place along river, wet \tussocky place

Meadow with tussocks along streams

хар шороотой газар; усархаг, чийгэрхэг хар хөрстэй газар

Place with black soil, watery and dampy place with black soil

Black soil (with high soil organic matter or humus)

голын (томоохон гол мөрний) зах, голын хажуу, голын эрэг, голын захын чийглэг газар

Edge of the river, riverside, coast of the river, dampy place of edge of the river

Riverside, riverbank

голын булан тохой, цахилдганатай голын тохой

Bend of the river, bend of the river with swordflag (Iris)

Bend of the river

усархаг газар, борогтой усархаг газар, цахилдганатай усархаг газар

Watery place, watery place with borog, watery place with swordflag

Wet place with some standing water

нуур тойромтой газар, нуур цөөрөм тогтдог газар, тогтоол устай газар, ус тогтсон газар

Place with lake, place with ponds, place with dead water or backwater

Lake, depression with standing water

мөнх булаг шандны хажуу

Side of the natural spring

Side of the natural spring

усан дотор

In water

Water (as habitat)

нуурын эрэг, нуурын зах (хөвөө) тонтуултай газар,

Coast of the lake, edge of the lake with tussocks

Coast of the lake with tussokcs

хужир мараатай нуурын зах, хужиртай мараархаг (мараалаг) газар

Edge of the lake with salt, marshland with salt

Edge of the salt-marsh of the lake