Skip to main content

Table 2 Cultural uses of herptiles and fishes in the study area

From: The use of fish and herptiles in traditional folk therapies in three districts of Chenab riverine area in Punjab, Pakistan

Sr. #Scientific, common, and local nameFCRFCCUSTSMDNRCCTLETFDHFMGEXORSPR
1Bufotes latastii (Boulenger, 1882), Ladakh Toad, Chitkbra daddo70.4012LCXXXXXXXXX
2Duttaphrynus stomaticus (Lütken, 1864),, Indus Valley toad, Ghariallo daddo301.7203LCXXXXXXXX
3Microhyla ornata (Dumerila and Bibron, 1841), Ant Frog, Bona daddo70.4012LCXXXXXXXXX
4Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829), Asian Grass Frog, Pidda daddo50.2872LCXXXXXXXXX
5Hoplobatrachus tigerinus (Daudin, 1802), Indian Bullfrog, Wada daddo402.2944LCXXXXXXX
6Sphaerotheca breviceps (Schneider, 1799), Indian burrowing frog, Chota dahri daddo50.2874LCXXXXXXXXX
7Aspideretes gangeticus Ernst and Barbour, 1989, Indian soft shell, Plaither80.4595VUXXXXXX
8Aspideretes hurum Ernst and Barbour, 1989, Peacock soft shell, Kachhokuma80.4595VUXXXXXX
9Lissemys punctata andersoni Webb, 1980, Indian Flap-shelled Turtle, Hara kachopra70.4015LCXXXXXX
10Calotes minor (Hardwicke and gray, 1827), Hardwicke's Short Tail Agama, Choti dum kirli50.2872NEXXXXXXXXX
11Calotes versicolor (Daudin, 1802), Oriental garden lizard, Girgit120.6883NEXXXXXXXX
12Laudakia agrorensis (Stoliczka, 1872), Agror agama, Goh201.1474NEXXXXXXX
13Laudakia melanura melanura (Blyth, 1854), Black agama, Kali kirli20.1152NEXXXXXXXXX
14Trapelus agilis pakistanensis Rastegar-Pouyani, 1999, Brilliant ground agama, Korh kirla50.2872NEXXXXXXXXX
15Eublepharis macularius (Blyth, 1854), Common leopard gecko, Korh kirli60.3444NEXXXXXXXX
16Cyrtopodion montiumsalsorum (Annandale, 1913), Salt range ground gecko, Sahrai kirli40.2292NEXXXXXXXXX
17Cyrtopodion Scabrum (Heydenn 1827), Common tuberculated ground gecko, Toor kirli20.1152LCXXXXXXXXX
18Hemidactylus flaviviridis Rüppell, 1835, Yellow belly common house gecko, Gharailo kirli442.5232NEXXXXXXXXX
19Hemidactylus persicus Anderson, 1872, Persian house gecko, Irani kirli30.1722NEXXXXXXXXX
20Acanthodactylus cantoris Gunther, 1864, Blue tailed sand lizard, Neeli poosh kirli 0.0002NEXXXXXXXXX
21Ophisops jerdonii Blyth, 1853, Punjab snake-eyed lacerta, Safaid dahari kirli40.2292NEXXXXXXXXX
22Ablepharus grayanus (Stoliczka, 1872), Earless snake eyed skink, Bahri kirli10.0572NEXXXXXXXXX
23Ablepharus pannonicus (Fitzinger, 1824), Red tail snake eyed skink, Surakh posh kirli30.1722NEXXXXXXXXX
24Eutropis macularia (Blyth, 1853), Bronz grass skink, Bori kaa kirli20.1152NEXXXXXXXXX
25Eurylepis taeniolatus taeniolatus Blyth, 1854, Alpine Punjab skink, Maidani kirli30.1722NEXXXXXXXXX
26Ophiomorus tridactylus(Blyth, 1853), Three toed snake skink, Tray ungl kirli20.1152NEXXXXXXXXX
27Scincella himalayana (Günther, 1864), Himalayan skink, Pahari kirli20.1152NEXXXXXXXXX
28Uromastyx hardwickii Smith,1935, Indus spiny-tail lizard, Sanda241.3763NEXXXXXXXX
29Varanus bengalensis (Daudin, 1802), Bengal Monitor, Bengali goh, Goh201.1474LCXXXXXXX
30Leptotyphlops macrorhynchus Hahn, 1978, long-nosed worm snake, Dhaga sap50.2872LCXXXXXXXXX
31Ramphotyphlops braminus Daudin, 1803, Barhminy blind snake, Dhaga sap30.1722NEXXXXXXXXX
32Python molurus (Linnaeus, 1758), Rock pathon, Azdha sap50.2874VUXXXXXXX
33Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758), Buff Striped Keelback, Lakeer dhari sap50.2873NEXXXXXXXX
34Boiga trigonata (Schneider, 1802), Common cat snake, Billi sap50.2872LCXXXXXXXXX
35Lytorhynchus paradoxus (Gunther, 1875), Sind longnose sand snake, Ollu sap60.3442NEXXXXXXXXX
36Oligodon arnensis arnensis (Shaw, 1802), Banded kukri snake, Kukri Sap60.3442NEXXXXXXXXX
37Oligodon taeniolatus taeniolatus (Jerdon, 1853), Streaked kukri snake, Kukri sap40.2292LCXXXXXXXXX
38Platyceps rhodorachis rhodorachis (Jan, 1865), Cliff racer, Pheesi sap50.2872NEXXXXXXXXX
39Eryx johnii(Russell, 1801), Common Sand boa, Do moi221.2613NEXXXXXXXX
40Psammophis leithii leithii Günther, 1869, Steppe ribbon snake, Teer maar sap80.4592NEXXXXXXXXX
41Psammophis schokari schokari (Forskal, 1775), Schokari sand racer snake, Saharai sap50.2872NEXXXXXXXXX
42Ptyas mucosus mucosus (Linnaeus, 1758), Indian rat snake, Chohay-maar sap251.4334NEXXXXXXX
43Xenochrophis piscator piscator (Schneider, 1799), Chekered keelback, Chitra sap80.4592NEXXXXXXXXX
44Bungarus caeruleus caeruleus (Schneider, 1801), Common krait, Sangchor sap120.6882NEXXXXXXXXX
45Naja naja naja (Linnaeus, 1768), Indian cobra, Kala naag170.9755LCXXXXXX
46Daboia russelii russelii (Shaw and Nodder, 1797), Russell's chain viper, Dabian wala sap80.4593NEXXXXXXX 
47Echis carinatus sochureki Stemmler, 1964, Sind Valley saw snake viper, Pathar Sap70.4013NEXXXXXXXX
48Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), Grass carp, Grass carp512.9246NEXXXXX
49Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Common carp, Gulfam623.5556VUXXXXX
50Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), Silver carp, Silver carp603.4406NTXXXXX
51Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822), Mrigal carp, Mori502.8676LCXXXXX
52Cirrhinus reba (Hamilton, 1822), Reba carp, Reba Machhali673.8426LCXXXXX
53Labeo rohita (Hamilton, 1822), Rohu, Raho905.1616LCXXXXX
54Labeo calbasu (Hamilton, 1822), Orangefin labeo, Kalbans553.1546LCXXXXX
55Labeo dero (Hamilton, 1822), Dero, Dero machhali573.2686LCXXXXX
56Gibelion catla (Hamilton, 1822), Catla, Thaila563.2116LCXXXXX
57Channa punctata(Bloch, 1793), Spotted snakehead, Dola583.3266LCXXXXX
58Channa marulius (Hamilton, 1822), Great snakehead, Soul583.3266LCXXXXX
59Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), Nile tilapia, Tilapia/Chira machhli533.0396NEXXXXX
60Rita rita (Hamilton, 1822), Rita, Khaga472.6956LCXXXXX
61Bagarius bagarius (Hamilton, 1822), Goonch, Foji Khaga663.7846NTXXXXX
62Mystus cavasius (Hamilton, 1822), Gangetic mystus, Tangra machhali100.5736LCXXXXX
63Mastacembelus armatus (Lacepède, 1800), Zig-zag eel, Baam machhali653.7276LCXXXXX
64Sperata seenghala (Sykes, 1839), Giant river-catfish, Sangari623.5555NEXXXXXX
65Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801), wallago catfish, Mali683.8996NTXXXXX
66Eutropiichthys vacha (Hamilton, 1822), Batchwa vacha, Jhali563.2115LCXXXXXX
67Tor macrolepis Heckel, 1838, Masheer, Masheer402.2945NEXXXXXX
68Clupisoma garua (Hamilton, 1822), Garua bachcha, Bachhwa90.5165LCXXXXXX
69Notopterus notopterus (Pallas, 1769), Bronze featherback, But Pari251.4336LCXXXX
70Barilius modestusDay, 1872, Indus baril, Lahori Chalwa80.4595NEXXXXXX
71Puntius sophore (Hamilton, 1822), Spotfin swamp barb, Sophore popra70.4016LCXXXXX
72Pethia ticto (Hamilton, 1822), Ticto barb, Ticto popra50.2876LCXXXXX
73Parambassis ranga (Hamilton, 1822), Indian glassy fish, Ranga sheesha80.4595LCXXXXX
74Sisor rabdophorus Hamilton, 1822, Sisor catfish, Kirla machhali70.4015LCXXXXXX
75Xenentodon cancila (Hamilton, 1822), Freshwater needlefish, Kaan Machhali50.2875LCXXXXXX
76Garra gotyla (Gray, 1830), Gotyla, Pather Chat70.4015LCXXXXXX
77Osteobrama cotio (Hamilton, 1822), Cotio, Pali roo machhali50.2875LCXXXXXX
78Salmostoma bacaila (Hamilton, 1822), Large razorbelly minnow, Choti chal machhali60.3445LCXXXXXX
79Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794), Stinging catfish, Sangehi machhali50.2876LCXXXXX
80Gagata cenia (Hamilton, 1822), Indian gagata, Gagata cenia80.4596LCXXXXX
81Macrognathus pancalus Hamilton, 1822, Barred spiny eel, Garoj70.4015LCXXXXXX
  1. MD medicinal, NR narrative, CC commercial, TL tools, ET entertainment, FD food, HF harmful, OR ornamental, SPR superstitious, STS status