Skip to main content

Table 4 Medicinal plants sold in the market and recorded in the Dongba Sutra

From: Market survey on the traditional medicine of the Lijiang area in Yunnan Province, China

Voucher specimens Local name Latin name of original plant International phonetic alphabet Hieroglyphs
NXYC002 Chong beng Acorus calamus L. ʦhu3321khɯ33
NXYC009 Mu ru Bupleurum candollei Wall ʦæ21hu21
NXYC078 Ba qi Cirsium japonicum Fisch. ex DC ʐuɑ33ʨhi21khɯ33
NXYC093 Lu ba di li Drynaria delavayi Christ huɑ55ʐuɑ33ʥi21ʦhe33khɯ33
NXYC119 Me mu Engleromyces goetzii P.Henn 55mu55
NXYC029 Qie san che e Geranium strictipes R.Knuth 12se33ɕiɑ33
NXYC076 A you jian da ken Hemiphragma heterophyllum Wall ʂʅ12ʨi33ʦhɑ33
NXYC003 Da lv lv Melia azedarach L 333333ly55ly33
NXYC077 Leng gan se ji Oxalis corniculata L huɑ33ʨhi21
NXYC020 Gan gan er Pueraria lobata (Willd.)Ohwi 55do21khɯ33
NXYC154 Guang huang cao Pyrola forrestiana H.Andres lu1221ʦhɑ33
NXYC117 Jiu jie ling Reineckea carnea (Andrews) Kunth gv33khɯ21gv33tʂər55zɿ33
NXYC060 Xi pu gao nu na Rheum likiangense Sam ȵiə21ŋv33ʨhi21
NXYC022 Hua zeng de Rheum palmatum L 55huæ21
NXYC044 Hua leng hua zeng ke Rumex nepalensis Spreng huɑ55ʦe33
NXYC050 Wo zhu ze Sambucus williamsii Hance ʦie12gu1233
NXYC049 Guo ji lv Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd.et Wils ko2155se33
NXYC034 Ci lv lv ru da biao Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim ʦhɯ33ly21ly21ʐu21333biə33
NXYC048 Tuo ken lv Poria cocos (Schw.)Wolf tho33khɯ33ly33