Skip to main content

Table 2 Most prevalent livestock and chicken diseases in Mpigi and Gulu districts

From: Ethnopharmacological practices by livestock farmers in Uganda: Survey experiences from Mpigi and Gulu districts

Animal species affected Disease name Local name - Luganda Local name – Acholi Rank (1-Highest prevalence - Mpigi) Rank (1-Highest prevalence – Gulu)
Cattle East coast fever Amakebe Oding ding 1 1
  Coughing Okukolola Aona 2 6
  Helminthosis Enjoka Kwidi, odini (liver flukes) 3 2
  Heart water Mulalama ? 4 9
  Mange Olukuku Angoli 5 7
  Trypanosomosis Kipumpuli Tu o jonyo 6 3
  Bovine ephemeral fever Kamenyo Okwero 7 10
  Bloat Kamukuulo Deng ici 8 5
  Ticks & biting flies Enkwa & Ebiwuka Okwodo & Lwangu 9 4
  Mastitis Ebbani Angoli me tunu 10 8
Goats and Sheep Helminthosis Enjoka Kwidi 1 1
  Mange Olukuku Angoli 2 3
  Heart water Mulalama Awila wic 3 4
  Parapox or orf Obumwamwa Abworu 4 2
  Abscesses Ebizimba Buu 5 5
Pigs African swine fever Omusujja gw’embizzi Orere pa opego 1 1
  Helminthosis Enjoka Kwidi 2 2
  Swollen udders Okuzimba amabeere Cak pa dyang/dyel ma kwot 4 5
  Mange Olukuku Angoli 3 4
  Lice Ensekere Nyugi 5 3
Chicken New castle Kiwumpuli Orere pa gwenu 1 1
  Coccidiosis Kiddukano Orere 2 2
  Helminthosis Enjoka Kwidi 5 4
  Mites and fleas Obuloolo, enkukunyi Ladep, Lakuny 3 5
  Flu Senyiga Abworo 4 3