Skip to main content

Table 4 Traditional forage plants and their relative frequency of citation (RFC)

From: Changes in traditional ecological knowledge of forage plants in immigrant villages of Ningxia, China

Family name

Scientific name

Chinese name

Local name

Life form

Part used

Frequency of citations in the surveyed villages

Frequency of citation (FC)

Relative frequency of citation (RFC)

a

b

c

d

e

f

Schisandraceae

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

Wu Wei Zi

Chan tiao wan, Ye pu tao wan

Liana

Fruit

0

0

0

0

2

0

2

0.63

Xanthorrhoeaceae

Hemerocallis citrina Baroni

Huang Hua Cai

Huang hua cai, Jin zhen hua

Herb

Stem, leaf

0

0

32

0

0

0

32

10.16

Amaryllidaceae

Allium mongolicum Regel

Meng Gu Jiu

Sha cong

Herb

Stem, leaf

0

0

53

15

0

1

69

21.9

Amaryllidaceae

Allium polyrhizum Turcz. ex Regel

Jian Jiu

Shi cong

Herb

Stem, leaf

0

0

25

15

0

0

40

12.7

Amaryllidaceae

Allium tenuissimum L.

Xi Ye Jiu

Yang hu zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

28

28

8.89

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

Chang Bao Xiang Pu

Mao la

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

6

6

1.9

Poaceae

Agropyron cristatum

Bing Cao

Bing cao, Bi dang zi, Huang shu yi ba

Herb

Stem, leaf

35

23

57

54

36

38

243

77.14

Poaceae

Avena sativa L.

Yan Mai

Da yan mai, Da yan, Huo yan mai

Herb

Stem, leaf

2

0

0

0

33

26

61

19.37

Poaceae

Calamagrostis epigejos (L.) Roth.

Fu Zi Mao

Lu cao

Herb

Stem, leaf

0

0

3

39

0

30

72

22.86

Poaceae

Chloris virgata Sw.

Hu Wei Cao

Gou wei cao, Ba ban cao

Herb

Stem, leaf

3

4

20

1

0

0

28

8.89

Poaceae

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng

Zao Yin Zi Cao

Xuan feng cao

Herb

Stem, leaf

0

7

45

34

0

23

109

34.6

Poaceae

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

Bai

Bai zi cao, Bing cao

Herb

Stem, leaf, seed

35

12

3

49

36

38

173

54.92

Poaceae

Eragrostis ferruginea (Thunb.) P.Beauv.

Xiao Hua Mei Cao

Xiang mao zi, Xiang mao

Herb

Stem, leaf

0

4

59

52

0

30

145

46.03

Poaceae

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.

Da Cao

Bing cao, Liu yue he

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

36

0

36

11.43

Poaceae

Leymus secalinus (Georgi) Tzvelev

Lai Cao

Bing cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

38

38

12.06

Poaceae

Panicum miliaceum L.

Mi Zi

Mi zi cao, Hong mi zi, Huang mi zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

16

0

41

57

18.1

Poaceae

Pennisetum centrasiaticum Tzvelev

Zhong Ya Bai Cao

bia cao, Lang wei cao, Dao sheng zi

Herb

Stem, leaf

0

9

3

18

0

30

60

19.05

Poaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Lu Wei

Lu nia, Lu cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

19

0

19

6.03

Poaceae

Secale cereale L.

Hei Mai

Ye yang mai

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

31

0

31

9.84

Poaceae

Setaria italica (L.) P.Beauv.

Gu Zi

He cao, Gu cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

35

35

11.11

Poaceae

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

Gou Wei Cao

Gu you zi, Mao er gu zhu

Herb

Stem, leaf

5

15

63

59

35

35

212

67.3

Poaceae

Sorghum bicolor (L.) Moench

Gao Liang

Gao liang, Chu chu

Herb

Stem, leaf

0

1

0

0

27

17

45

14.29

Poaceae

Stipa tianschanica Roshev.

Ge Bi Zhen Mao

Suo cao

Herb

Stem, leaf

0

0

53

58

0

36

147

46.67

Poaceae

Stipa breviflora Griseb.

Duan Hua Zhen Mao

Suo cao

Herb

Stem, leaf

0

0

53

58

0

36

147

46.67

Poaceae

Stipa bungeana Trin.

Chang Mang Cao

Suo cao

Herb

Stem, leaf

0

0

53

58

0

36

147

46.67

Poaceae

Stipa caucasica Schmalh.

Sha Sheng Zhen Mao

Suo cao

Herb

Stem, leaf

0

0

53

58

0

36

147

46.67

Poaceae

Stipa grandis P.A.Smirn.

Da Zhen Mao

Suo cao

Herb

Stem, leaf

0

0

53

58

0

36

147

46.67

Poaceae

Stipa splendens Trin.

Ji Ji Cao

Ji ji, Xi ji hu zi, Suan cao

Herb

Stem, leaf

2

6

4

6

20

39

77

24.44

Poaceae

Triticum aestivum L.

Xiao Mai

Hong mang dong mai, Mia cao, Hong mang chun mai

Herb

Stem, leaf

0

0

33

0

0

35

68

21.59

Poaceae

Zea mays L.

Yu Mi

Yu mi

Herb

Stem, leaf

12

18

47

45

48

9

179

56.83

Berberidaceae

Berberis brachypoda Maxim.

Duan Bing Xiao Bo

Suan bu liu shu

Shrub

Leaf

0

0

0

0

8

0

8

2.54

Ranunculaceae

Actaea asiatica H.Hara

Lei Ye Sheng Ma

Mi la de gan

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

10

0

10

3.17

Ranunculaceae

Actaea cimicifuga L.

Sheng Ma

Sheng ma

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

5

0

5

1.59

Ranunculaceae

Thalictrum petaloideum L.

Ban Rui Tang Song Cao

Nai de cao, Yang nai cao, Yang nai de hua

Herb

Leaf

0

0

0

0

22

0

22

6.98

Grossulariaceae

Ribes maximowiczianum Komarov

Jian Ye Cha Biao Zi

Cha ye mu

Shrub

Leaf

0

0

0

0

3

0

3

0.95

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Ji Li

Ba jue zi

Herb

Stem, leaf

5

3

63

57

0

30

158

50.16

Leguminosae

Ammopiptanthus mongolicus (Kom.) S.H.Cheng

Sha Dong Qing

Dong qing

Shrub

Flower

0

0

8

0

0

0

8

2.54

Leguminosae

Astragalus efoliolatus Hand.-Mazz.

Dan Ye Huang Qi

Mao ti ti hua

Herb

Stem, leaf

0

0

4

8

0

3

15

4.76

Leguminosae

Astragalus scaberrimus Bunge

Cao Ye Huang Qi

Mao ti ti hua

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

3

3

0.95

Leguminosae

Astragalus propinquus Schischkin

Huang Qi

Huang qi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

3

2

5

1.59

Leguminosae

Caragana korshinskii Kom.

Ning Tiao Jin Ji Er

Niu ban jing cao

Shrub

Stem, leaf

11

2

11

37

0

28

89

28.25

Leguminosae

Caragana stenophylla Pojark.

Xia Ye Jin Ji Er

Niu ban jing ci

Shrub

Stem, flower, fruit

0

0

3

2

0

28

33

10.48

Leguminosae

Caragana tibetica Kom.

Mao Ci Jin Ji Er

Tie mao tou, Hei mao tou, Da mao tou

Shrub

Stem, leaf, flower

0

0

60

39

0

27

126

40

Leguminosae

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

Gan Cao

Gan cao

Herb

Stem, leaf, fruit

26

6

2

8

0

37

79

25.08

Leguminosae

Gueldenstaedtia stenophylla Bunge

Xia Ye Mi Kou Dai

Mi gu zhuang zhuang, Liang shi zhuang zhuang

Herb

Leaf, flower, fruit

0

0

43

19

1

0

63

20

Leguminosae

Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.

Shao Hua Mi Kou Dai

Mi gu zhuang zhuang

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

2

0

2

0.63

Leguminosae

Lathyrus davidii Hance

Da Shan Li Dou

Jing er wan

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

21

0

21

6.67

Leguminosae

Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litv.

Shan Li Dou

Jing er wan

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

20

0

20

6.35

Leguminosae

Lens culinaris Medik.

Bin Dou

Bian dou zi, Xiao bian dou

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

1

1

0.32

Leguminosae

Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.

Xin An Hu Zhi Zi

Hu shi tiao

Shrub

Flower, fruit

0

6

55

47

0

34

142

45.08

Leguminosae

Lespedeza potaninii Vassilcz.

Niu Zhi Zi

Hu shi tiao

Shrub

Flower, fruit

0

6

56

46

0

34

142

45.08

Leguminosae

Medicago falcata L.

Ye Mu Xu

Huang hua ye mu xu

Herb

Stem, leaf

6

0

45

47

38

40

176

55.87

Leguminosae

Medicago lupulina L.

Tian Lan Mu Xu

Di mu xu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

38

0

38

12.06

Leguminosae

Medicago ruthenica (L.) Trautv.

Hua Mu Xu

Ye mu xu, Qiao pi cao, Di mu xu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

38

40

78

24.76

Leguminosae

Medicago ruthenica (L.)Ledeb.

Zi Hua Mu Xu

Zi hua mu xu

Herb

Stem, leaf

29

16

44

49

36

40

214

67.94

Leguminosae

Melilotus albus Medik.

Bai Hua Cao Mu Xi

Ma mu xu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

39

39

12.38

Leguminosae

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Huang Hua Cao Mu Xi

Ma mu xu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

39

39

12.38

Leguminosae

Onobrychis viciifolia Scop.

Lv Shi Cao

Hong dou cao

Herb

Stem, leaf

2

0

0

0

36

0

38

12.06

Leguminosae

Oxytropis aciphylla Ledeb.

Ci Ye Bing Ji Dou

Mao tou chai, Xiao mao tou

Shrub

Stem, leaf, flower

0

0

60

44

0

27

131

41.59

Leguminosae

Pisum sativum L.

Wan Dou

Wan dou

Herb

Stem, leaf, fruit

0

0

0

0

4

0

4

1.27

Leguminosae

Robinia pseudoacacia L.

Ci Huai

Yang huai, Huai shu

Tree

Stem, leaf

14

0

15

0

1

0

30

9.52

Leguminosae

Sophora alopecuroides L.

Ku Dou Zi

Ku du zi, Ye hu wan dou

Shrub

Fruit

0

0

3

0

0

30

33

10.48

Leguminosae

Styphnolobium japonicum (L.) Schott

Huai

Huai shu

Tree

Stem, leaf

0

0

15

0

1

0

16

5.08

Leguminosae

Trifolium repens L.

Bai Che Zhou Cao

Bai hua ye mu xu

Herb

Stem, leaf

0

0

34

8

38

0

80

25.4

Leguminosae

Vicia amoena Fisch.

Shan Ye Wan Dou

Ye wan dou

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

29

0

29

9.21

Leguminosae

Vicia cracca L.

Guang Bu Ye Wan Dou

Luo dou yang, Ye wan dou

Herb

Stem, leaf

0

0

3

1

29

1

34

10.79

Leguminosae

Vicia faba L.

Can Dou

Da dou

Herb

Stem, leaf

8

0

3

7

13

1

32

10.16

Leguminosae

Vicia sepium L.

Ye Wan Dou

Ye wan dou

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

29

0

29

9.21

Leguminosae

Vicia unijuga A.Br.

Wai Tou Cai

Wai tou cai

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

10

0

10

3.17

Rosaceae

Potentilla anserina L.

E Rong Wei Ling Cai

Jue ma

Herb

Root

0

0

0

0

4

0

4

1.27

Rosaceae

Sibbaldianthe bifurca (L.) Kurtto & T.Erikss.

Er Lie Wei Ling Cai

Tie pian zi, Hei gen zi yang, Ji guan cao

Herb or Shrub

Stem, leaf

0

0

53

26

5

35

119

37.78

Rosaceae

Crataegus pinnatifida Bunge

Shan Zha

Shan cha shu

Tree

Leaf

0

0

0

0

2

0

2

0.63

Rosaceae

Duchesnea indica (Jacks.) Focke

She Mei

Pie er, Mei zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

2

0

2

0.63

Rosaceae

Fragaria orientalis Losinsk.

Dong Fang Cao Mei

Ye cao mei, Pie er

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

2

0

2

0.63

Rosaceae

Potentilla acaulis L.

Xing Mao Wei Ling Cai

Ma shi shi

Herb

Leaf

0

0

0

0

0

12

12

3.81

Rosaceae

Potentilla reptans L.

Pu Fu Wei Ling Cai

Hong bang chui

Herb

Leaf

0

0

0

0

14

0

14

4.44

Rosaceae

Prinsepia uniflora Batalin

Rui He

Ma ru ci, Ma ru zi

Shrub

Leaf

0

0

53

36

0

0

89

28.25

Rosaceae

Prunus davidiana (CarriŠre) Franch.

Shan Tao

Shan mao tao, Ye tao

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

3

26

1

21

51

16.19

Rosaceae

Prunus sibirica L.

Shan Xing

Xing zi, Heng zi

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

11

26

1

23

61

19.37

Rosaceae

Prunus tomentosa Thunb.

Mao Ying Tao

Shan yin tao, Yin tao

Shrub

Leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Rosaceae

Rubus parvifolius L.

Mao Mei

Mei dou wan

Shrub

Leaf

0

0

0

0

8

0

8

2.54

Rosaceae

Rubus parvifolius var. taquetii (H. Lév.) Lauener & D.K. Ferguson

Xian Hua Mao Mei

Mei dou wan

Herb or Shrub

Leaf

0

0

0

0

8

0

8

2.54

Rosaceae

Rubus pungens Cambess.

Zhen Ci Xuan Gou Zi

Hei mei dou

Shrub

Stem, leaf

0

0

0

0

4

0

4

1.27

Rosaceae

Spiraea pubescens Turcz.

Tu Zhuang Xiu Xian Ju

Gan you ben zi

Shrub

Leaf

0

0

0

0

8

0

8

2.54

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L.

Sha Zao

Sha zao zi

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

3

27

0

0

30

9.52

Elaeagnaceae

Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson

Sha Ji

Sha bing, Hei ci

Shrub

Stem, leaf

0

0

32

31

12

1

76

24.13

Rhamnaceae

Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow

Suan Zao

Suan zao zi, Shan zao zi

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

3

33

0

0

36

11.43

Ulmaceae

Ulmus pumila L.

Yu Shu

Yu shu

Tree

Leaf

8

0

29

20

1

0

58

18.41

Moraceae

Morus alba L.

Sang

Sang shu

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Cucurbitaceae

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Xi Gua

Xi gua yang

Liana

Stem, leaf

0

0

1

44

0

0

45

14.29

Violaceae

Viola philippica Cav.

Zi Hua Di Ding

Dao jian yao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

6

0

6

1.9

Linaceae

Linum pallescens Bunge

Duan Zhu Ya Ma

Ye hu ma

Herb

Flower, fruit

0

0

50

39

0

0

89

28.25

Linaceae

Linum perenne L.

Su Gen Ya Ma

Ye hu ma

Herb

Flower, fruit

0

0

0

0

0

11

11

3.49

Linaceae

Linum stelleroides Planch.

Ye Ya Ma

Ye hu ma

Herb

Stem, leaf, flower, fruit

0

0

50

39

1

0

90

28.57

Linaceae

Linum usitatissimum L.

Ya Ma

Jing zi hu ma

Herb

Stem, leaf, flower, fruit

0

0

16

10

1

13

40

12.7

Geraniaceae

Erodium stephanianum Willd.

Mang Niu Er Miao

Hong gen zi

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

39

10

0

33

82

26.03

Geraniaceae

Geranium sibiricum L.

Shu Zhang Lao Guan Cao

Lao guan cao

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

0

0

6

0

6

1.9

Nitrariaceae

Nitraria tangutorum Bobrov

Bai Ci

bia ci, Suan liu zi, Gai lia zi, Ga la mu

Shrub

Stem, leaf

0

0

2

19

0

24

45

14.29

Nitrariaceae

Peganum harmala L.

Luo Tuo Peng

Luo tuo peng, Luo luo peng

Herb

Stem, leaf

0

10

59

45

0

35

149

47.3

Nitrariaceae

Peganum multisectum (Maxim.) Bobrov

Duo Lie Luo Tuo Peng

Luo tuo peng, Luo luo peng

Herb

Stem, leaf

0

10

59

45

0

35

149

47.3

Nitrariaceae

Peganum nigellastrum Bunge

Luo Tuo Hao

Xiao luo tuo peng

Herb

Stem, leaf

0

0

59

45

0

0

104

33.02

Rutaceae

Haplophyllum dauricum (L.) G. Don

Bei Yun Xiang

Huang hua hua

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

50

39

0

0

89

28.25

Malvaceae

Alcea rosea L.

Shu Kui

Ye wei hua

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

0

0

12

0

12

3.81

Malvaceae

Hibiscus trionum L.

Ye Xi Gua Miao

Hei zi zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

6

6

1.9

Malvaceae

Malva verticillata L.

Dong Kui

Qi ye zi, Ye jing kui

Herb

Stem, leaf

3

0

0

0

2

26

31

9.84

Brassicaceae

Braya humilis (C.A. Mey.) B.L. Rob.

Yin Guo Jie

Bai hua zi, Que er nao nao

Herb

Stem, leaf

0

0

47

33

0

33

113

35.87

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Ji

Hua hua cai, Ji cai

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Brassicaceae

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Bo Niang Hao

Ye cai zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

18

0

18

5.71

Brassicaceae

Draba nemorosa L.

Ting Li

Niu ji jiao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

21

0

21

6.67

Brassicaceae

Eruca vesicaria (L.) Cav.

Zhi Ma Cai

Yun gai, Yuan yuan

Herb

Seed

0

0

21

8

9

27

65

20.63

Brassicaceae

Lepidium apetalum Willd.

Du Xing Cai

La la yang, La la ying

Herb

Stem, leaf

0

11

47

26

7

22

113

35.87

Brassicaceae

Lepidium latifolium L.

Kuan Ye Du Xing Cai

Da la la

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

14

14

4.44

Brassicaceae

Malcolmia africana (L.) R.Br.

Se Ji

Tian luo bo

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

20

20

6.35

Brassicaceae

Thlaspi arvense L.

Xi Mi

Ku gai zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Tamaricaceae

Reaumuria soongarica

Hong Sha

Hong xiang chai, Hong xun chai

Shrub

Stem, leaf

0

0

48

38

0

0

86

27.3

Tamaricaceae

Tamarix chinensis Lour.

Guai Liu

Guai liu, Hong liu

Shrub or Tree

Stem, leaf, flower

0

0

4

9

0

0

13

4.13

Plumbaginaceae

Limonium bicolor (Bunge) Kuntze

Er Se Bu Xue Cao

Xiao hua hua, Ma niu niu

Herb

Leaf, flower

0

0

29

20

0

22

71

22.54

Polygonaceae

Calligonum mongolicum Turcz.

Sha Guai Zao

Sha zao zi

Shrub

Stem, leaf, fruit

0

0

9

43

0

0

52

16.51

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench

Qiao Mai

Qiao mai, Tian qiao

Herb

Stem, leaf

6

0

4

3

1

1

15

4.76

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Ku Qiao

Ku qiao

Herb

Stem, leaf

0

0

14

3

1

1

19

6.03

Polygonaceae

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

Suan Mo Ye Liao

Da ye suan bu liu liu, Da ma liao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

15

0

15

4.76

Polygonaceae

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr.

Zhu Ya Liao

Tie xiu xiu, Hong san qi, Qiao mai qi

Herb

Stem, leaf

0

0

51

43

1

0

95

30.16

Polygonaceae

Polygonum aviculare L.

Bian Xu

Bian xu zi, Ye sao zhou

Herb

Stem, leaf

0

0

51

43

2

10

106

33.65

Polygonaceae

Polygonum sibiricum Laxm.

Xi Bo Li Ya Liao

Suan liu liu, Mian tiao

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

7

43

0

10

60

19.05

Polygonaceae

Rheum palmatum L.

Zhang Ye Da Huang

Dai huang, Zhang ye da huang

Herb

Stem, leaf

0

0

51

49

14

16

130

41.27

Polygonaceae

Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.

Ji Zhua Da Huang

Dai huang, Liu pan shan ji zhau da huang

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

14

0

14

4.44

Polygonaceae

Rumex acetosa L.

Suan Mo

Xiao ye suan bu liu liu, Xiao ye suan mo

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

14

0

14

4.44

Polygonaceae

Rumex crispus L.

Zhou Ye Suan Mo

Lv er duo, Tu dai huang

Herb

Stem, leaf

0

0

51

49

4

2

106

33.65

Polygonaceae

Rumex patientia L.

Ba Tian Suan Mo

Lv er duo guang zi, Lv er gua

Herb

Stem, leaf

0

0

51

49

4

2

106

33.65

Caryophyllaceae

Dianthus chinensis L.

Shi Zhu

Hong chou zi hua

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

22

0

22

6.98

Caryophyllaceae

Dianthus superbus L.

Qu Mai

Qu mai

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

5

0

5

1.59

Caryophyllaceae

Stellaria dichotoma var. lanceolata Bunge

Yin Chai Hu

Yin chai hu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

11

0

11

3.49

Amaranthaceae

Salsola kali subsp. tragus (L.) Čelak.

Ci Sha Peng

Ci peng

Herb

Stem, leaf

30

21

29

30

6

35

151

47.94

Amaranthaceae

Salsola collina Pall.

Zhu Mao Cai

Ci peng, Zheng yan zi zha li zi, Peng zi cai

Herb

Stem, leaf

32

18

67

50

23

35

225

71.43

Amaranthaceae

Salsola passerina Bunge

Zhen Zhu Zhu Mao Cai

Zhen zhu chai, Ha ma tou

Shrub

Stem, leaf

0

0

60

49

0

0

109

34.6

Amaranthaceae

Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.

Sha Peng

Deng suo

Herb

Stem, leaf, seed

0

0

60

49

0

0

109

34.6

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

Fan Zhi Xian

Ye ren han, Gan sui gu

Herb

Stem, leaf, flower, seed

0

0

1

0

32

0

33

10.48

Amaranthaceae

Atriplex centralasiatica Iljin

Zhong Ya Bin Li

Yang er duo hui tiao, Ma luo luo

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

37

37

11.75

Amaranthaceae

Atriplex fera (L.) Bunge

Ye Bin Li

Yang er duo hui tiao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

36

36

11.43

Amaranthaceae

Atriplex sibirica L.

Xi Bo Li Ya Bin Li

Ma hui tiao

Herb

Stem, leaf

0

0

62

56

0

0

118

37.46

Amaranthaceae

Chenopodium album L.

Li

Hui tiao

Herb

Stem, leaf

18

12

62

57

33

36

218

69.21

Amaranthaceae

Chenopodium glaucum L.

Hui Lv Li

Hui tiao

Herb

Stem, leaf

17

0

62

57

33

36

205

65.08

Amaranthaceae

Chenopodium hybridum L.

Za Pei Li

Hui tiao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

33

0

33

10.48

Amaranthaceae

Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin & Clemants

Ju Ye Xiang Li

Xiao ye hui tiao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

32

0

32

10.16

Amaranthaceae

Halogeton arachnoideus

Bai Jing Yan Sheng Cao

Shui peng hao, Shui hao

Herb

Stem, leaf

0

5

4

49

34

33

125

39.68

Amaranthaceae

Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl

Suo Suo

Suo suo

Shrub or Tree

Stem, leaf

0

0

18

43

0

0

61

19.37

Amaranthaceae

Kalidium cuspidatum (Ung.-Sternb.) Grubov

Jian Ye Yan Zhua Zhua

Lao shu shi dan dan, Yan hao

Shrub

Stem, leaf

0

0

42

43

0

0

85

26.98

Amaranthaceae

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

Tuo Rong Li

You ruo li

Shrub

Stem, leaf, flower, fruit

0

0

29

43

0

0

72

22.86

Amaranthaceae

Suaeda glauca (Bunge) Bunge

Jian Peng

Lv wei ba yan hao, Yan hao hao, Jian hao, Jian peng

Herb

Stem, leaf

0

6

60

54

0

34

154

48.89

Amaranthaceae

Sympegma regelii Bunge

He Tou Cao

Hei chai, He chai, Hei ma tou chai, He lao gua chai

Shrub

Stem, leaf

0

0

42

43

0

0

85

26.98

Amaranthaceae

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

Di Fu

Mao luo li, Li jing, Ye li jing

Herb

Stem, leaf

11

0

42

35

1

11

100

31.75

Amaranthaceae

Corispermum patelliforme

Die Guo Chong Shi

Mian peng

Herb

Stem, leaf, seed

0

17

60

55

0

38

170

53.97

Amaranthaceae

Corispermum patelliforme Iljin

Sheng Chong Shi

Mian peng

Herb

Stem, leaf

0

17

61

54

0

38

170

53.97

Talinaceae

Pedicularis muscicola Maxim.

Xian Sheng Ma Xian Hao

Chang chong cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

Ma Chi Xian

Pang wa wa cai

Herb

Stem, leaf

1

5

12

9

19

2

48

15.24

Rubiaceae

Galium aparine L.

Zhu Yang Yang

Ran wa zi cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

19

0

19

6.03

Rubiaceae

Galium verum L.

Peng Zi Cai

Huang mi gan fan

Herb

Stem, leaf, Flower

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Rubiaceae

Rubia cordifolia L.

Qian Cao

Qian cao zi, Ran wa zi

Liana

Stem, leaf

0

0

2

0

3

0

5

1.59

Apocynaceae

Cynanchum absconditum Liede

Di Shao Gua

Hao gua zi

Herb

Leaf, fruit

0

0

38

20

0

31

89

28.25

Apocynaceae

Cynanchum acutum L.

Yang Jiao Zi Cao

Yang nai jiao jiao, Yang jiao zi

Herb

Leaf

0

0

25

48

0

6

79

25.08

Apocynaceae

Cynanchum chinense R.Br.

E Rong Teng

Yang nai jiao jiao, Ma hao gua zi

Herb

Leaf

0

1

55

48

0

0

104

33.02

Boraginaceae

Lappula myosotis V. Wolf

He Shi

Ran ran zi, Mao ran ran

Herb

Stem, leaf

0

4

58

58

0

30

150

47.62

Boraginaceae

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

Lan Ci He Shi

Zhan sheng cao

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

13

0

13

4.13

Boraginaceae

Lappula squarrosa subsp. heteracantha (Ledeb.) Chater

Yi Ci He Shi

Ran ran zi, Mao ran ran

Herb

Stem, leaf

0

6

64

58

0

30

158

50.16

Convolvulaceae

Calystegia hederacea Wall.

Da Wan Hua

Fu zi miao, Tian xuan hua, Gu zi man, Ku zi man, La ba hua, Da da wai, Bai hua gu zi man

Herb

Stem, leaf, flower

3

7

1

56

30

35

132

41.9

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Tian Xuan Hua

Gu zi man, Ku zi man, Fen hua gu zi man

Herb

Stem, leaf, flower

3

7

55

39

2

35

141

44.76

Convolvulaceae

Convolvulus tragacanthoides Turcz.

Ci Xuan Hua

Ying zhua ci, Tie dan dan

Shrub

Stem, leaf, flower

0

0

62

39

0

0

101

32.06

Convolvulaceae

Cuscuta chinensis Lam.

Tu Si Zi

Huang tang, Huang chan

Herb

Stem, leaf

0

0

11

41

0

0

52

16.51

Convolvulaceae

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Yuan Ye Qian Niu

Qian niu hua, La ba hua, Hei bai chou

Herb

Stem, leaf, flower

4

3

21

4

3

22

57

18.1

Solanaceae

Lycium barbarum L.

Ning Xia Gou Qi

Gou ji zi, Gou qi zi

Shrub

Stem, leaf

0

0

15

1

0

6

22

6.98

Solanaceae

Lycium chinense Mill.

Gou Qi

Gou ji zi, Gou qi zi

Shrub

Stem, leaf

0

0

15

1

0

6

22

6.98

Solanaceae

Solanum americanum Mill.

Long Kui

Ye wei hua, Ye hua hua

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

12

0

12

3.81

Solanaceae

Solanum tuberosum L.

Ma Ling Shu

Yang yu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

0

4

4

1.27

Plantaginaceae

Plantago asiatica L.

Che Qian

Che qian cao, Niu she tou, Niu er duo

Herb

Stem, leaf, flower, fruit

7

2

0

0

28

14

51

16.19

Plantaginaceae

Plantago depressa Willd.

Ping Che Qian

Che qian cao, Niu she tou, Niu er duo

Herb

Stem, leaf

7

2

0

0

28

14

51

16.19

Plantaginaceae

Plantago major L.

Da Che Qian

Che qian cao, Niu she tou, Niu er duo

Herb

Stem, leaf, flower, fruit

7

2

0

0

28

14

51

16.19

Lamiaceae

Mentha canadensis L.

Bo He

Ye bo he

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Lamiaceae

Lagochilus ilicifolius Bunge ex Benth.

Dong Qing Ye Tu Chun Hua

Ji guan zi

Herb

Stem, leaf

0

0

1

23

0

0

24

7.62

Lamiaceae

Dracocephalum heterophyllum Benth.

Bai Hua Zhi Zi Hua

Mi guan guan

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

10

11

3.49

Lamiaceae

Leonurus japonicus Houtt.

Yi Mu Cao

Jie jie hao

Herb

Stem, leaf

0

0

18

10

0

0

28

8.89

Lamiaceae

Stachys affinis Bunge

Gan Lu Zi

Di liu zi

Herb

Stem, leaf

0

2

6

2

1

0

11

3.49

Lamiaceae

Thymus mongolicus (Ronniger) Ronniger

Bai Li Xiang

Di jiao

Shrub

Stem, leaf

0

0

0

0

20

1

21

6.67

Campanulaceae

Adenophora potaninii Korsh.

Pao Sha Shen

Niu ling hua

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

17

0

17

5.4

Campanulaceae

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.

Dang Shen

Dang sen

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

19

0

19

6.03

Compositae

Ajania achilleoides (Turcz.) Poljakov ex Grubov

Shi Zhuang Ya Ju

Ga ji hao, bia mi hao

Shrub

Leaf

0

0

29

42

0

0

71

22.54

Compositae

Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljakov

Guan Mu Ya Ju

Ga ji hao

Shrub

Leaf

0

0

29

32

0

0

61

19.37

Compositae

Arctium lappa L.

Niu Pang

Niu zi, Da li zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Compositae

Artemisia annua L.

Huang Hua Hao

Chou hao, Huang hao

Herb

Stem, leaf

0

0

29

31

30

27

117

37.14

Compositae

Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot

Ai

Nai, Ai

Herb

Flower

5

5

10

2

27

29

78

24.76

Compositae

Artemisia blepharolepis Bunge

Bai Sha Hao

bia sha hao

Shrub

Stem, leaf

4

5

51

54

0

27

141

44.76

Compositae

Artemisia capillaris Thunb.

Yin Chen Hao

Bai hao tou zi, You hao

Herb or Shrub

Stem, leaf

18

21

61

49

34

30

213

67.62

Compositae

Artemisia desertorum Spreng.

Hei Sha Hao

Sha hao, You hao

Shrub

Stem, leaf

4

16

52

55

0

27

154

48.89

Compositae

Artemisia dubia L. ex B.D.Jacks.

Wu Mao Niu Wei Hao

Yi zi hao

Herb

Leaf

0

0

51

0

0

0

51

16.19

Compositae

Artemisia frigida Willd.

Len Hao

Chuan di hao

Herb

Stem, leaf

0

0

29

31

0

0

60

19.05

Compositae

Artemisia giraldii Pamp.

Hua Bei Mi Hao

Jiao hao

Herb

Stem, leaf, fruit

0

0

51

38

0

0

89

28.25

Compositae

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.

Bai Lian Hao

A ji hao, Dai mi hao, Ying gan gan hao, Tie gan hao

Herb

Stem, leaf

0

0

29

31

18

24

102

32.38

Compositae

Artemisia scoparia Waldst. & Kitam.

Zhu Mao Hao

Bai hao tou zi , You hao

Herb

Stem, leaf

18

21

62

59

34

36

230

73.02

Compositae

Carduus crispus Guirão ex Nyman

Si Mao Fei Lian

Ci gai

Herb

Leaf, flower

0

4

0

0

0

25

29

9.21

Compositae

Cirsium arvense (L.) Scop.

Ci Er Cai

Ma ci ji, Ci ji gai, Xiao ji, Da ji

Herb

Leaf, flower

0

4

25

18

0

25

72

22.86

Compositae

Ixeris chinensis (Thunb. ex Thunb.) Nakai

Zhong Hua Xiao Ku Mai

Yan ji ji cao, Gua la ji cao, Ma yan wo cao

Herb

Stem, leaf

0

8

53

45

0

28

134

42.54

Compositae

Helianthus annuus L.

Xiang Ri Kui

Xiang ri kui

Herb

Stem, leaf

11

5

35

36

7

30

124

39.37

Compositae

Helianthus tuberosus L.

Ju Yu

Yang jiang

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

52

2

0

0

54

17.14

Compositae

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.

A Er Tai Gou Wa Hua

Bai hua cao

Herb

Stem, leaf, flower

0

0

29

33

0

28

90

28.57

Compositae

Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.

Ru Ju

Ma ku ku cai

Herb

Stem, leaf

12

0

54

55

0

45

166

52.7

Compositae

Neopallasia pectinata (Pall.) Poljakov

Zhi Ye Hao

Mi hao, Mei hao

Herb

Stem, leaf

0

0

29

43

0

22

94

29.84

Compositae

Rhaponticum repens (L.) Hidalgo

Ding Yu Ju

Ku hao

Herb

Leaf, flower

0

3

18

29

0

33

83

26.35

Compositae

Saussurea alata DC.

Yi Jing Feng Mao Ju

Ye da dou

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

12

0

12

3.81

Compositae

Scorzonera divaricata Turcz.

Cha Zhi Ya Cong

Nai gua zi

Herb

Stem, leaf

0

19

10

33

0

31

93

29.52

Compositae

Sonchus arvensis L.

Ju Mai Cai

Ku ku cai, Ku xu, Tian ku ku cai

Herb

Stem, leaf

17

6

54

55

0

45

177

56.19

Compositae

Sonchus oleraceus (L.) L.

Ku Ju Cai

Ku ku cai, Tian ku cai

Herb

Stem, leaf

17

6

54

55

0

45

177

56.19

Compositae

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.

Pu Gong Ying

Huang huang zi, Huan huan tai

Herb

Stem, leaf

18

4

54

0

0

39

115

36.51

Compositae

Tussilago farfara L.

Kuan Dong

Dong hua

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Compositae

Xanthium strumarium subsp. sibiricum (Patrin ex Widder) Greuter

Cang Er

Cang er zi, Cao er

Herb

Stem, leaf

0

2

13

20

0

21

56

17.78

Apiaceae

Ligusticum striatum DC.

Chuan Xiong

Chuan xiong

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

1

0

1

0.32

Apiaceae

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

E Shen

Ye hong luo bo

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

15

0

15

4.76

Apiaceae

Bupleurum chinense DC.

Bei Chai Hu

Da er duo chai hu

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

18

0

18

5.71

Apiaceae

Daucus carota L.

Hu Luo Bo

Hu luo bo

Herb

Root

0

0

25

12

0

0

37

11.75

Apiaceae

Ferula bungeana Kitag.

Sha Hui Xiang

Mian diao diao

Herb

Leaf

0

0

0

0

0

4

4

1.27

Apiaceae

Ligusticum sinense Oliv.

Gao Ben

Ye chuan xiong

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

3

0

3

0.95

Apiaceae

Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.

Fang Feng

Han sa jiao, Ma yin zi

Herb

Stem, leaf

0

0

0

0

6

0

6

1.9

Apiaceae

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Xiao Qie Yi

Ye hong luo bo, Ye hui xiang

Herb

Leaf

0

0

0

0

34

0

34

10.79

Ephedraceae

Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey.

Zhong Ma Huang

Ma huang

Shrub

Stem, leaf

0

0

51

49

0

17

117

37.14

Equisetaceae

Equisetum arvense L.

Wen Jing

Tuan xu, Duan xu

Herb

Leaf

0

0

0

0

6

0

6

1.9

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum Desf.

Jie Jie Cao

Jie jie cao, Jie jie tiao

Herb

Leaf

0

0

0

0

6

0

6

1.9